ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อครูและบุคลากร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 22946
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 61851
>หน้าปก แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 123889
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 147069
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 740.79 KB 146692
มุมเอกสารตราสัญลักษณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 146632
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 146546
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 146730
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 146492
>เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 147181
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 146760
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 146599
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 146483
>โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 146764
>แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 146759
>พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 146750
>คู่มือ Kahoot 146412
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 146640
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 146565
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 146768
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 146392
>แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 146783
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146637
>แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 146427
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 146675
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 146396
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146664
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 146485
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 146756
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 146754
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 146395
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 146411
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 146648
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 146459
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 146432
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 146706
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 146417
>ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 146492
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 146779
>เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 146490
>เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 146714
>ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 146671
>ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 146615
>ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 146767
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 146733
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 146444
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 146641
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 146487
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 146840
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 146631
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 146604
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 146496
>เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 146680
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 146562
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 158436
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146674
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 146743
งานแผนงาน
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2565 (ผอ.เฉลียว) Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 25460
เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา 2564 (ผอ.เฉลียว)ล่าสุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 271.67 KB 122129
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.44 KB 146449
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกกรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 146688
สรุปเงินคงเหลือตามกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.52 KB 146499
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 146478
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ (ผง.05) ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 86.41 KB 146407
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 40.19 KB 146433
>เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา2563 146401
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 146717
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
>คู่มือการใช้ Scantool 4.0 146607
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 146741
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146589
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 146638
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 146457
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 146399
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 146668
>เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 146609
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 146766
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 146663
>ประกาศ 146438
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 147534
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรรักษาการณ์สถาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.57 KB 123848
บันทึกข้อความแจ้งซ่อม (กรุณาปริ้นท์หน้าหลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.65 KB 146706
ขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.63 KB 146599
ขอใช้-ขอยืมวัสดุอุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.09 KB 146655
แบบคำขอใช้บริการงานปฏิคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 146574
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (19 มี.ค. 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 146597
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 146488
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 146488
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 146673
งานคำสั่ง
>คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 146462
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อครูและบุคลากร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 22878
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 131609
แบบหนังสือขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.88 KB 146702
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 146598
ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 146700
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 146785
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 146619
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 146506
งานควบคุมภายใน
แบบ ปค.4 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 146457
แบบ ปค.5 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 146513
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146789
แบบ (CSA) ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 146575
ตารางขอบข่ายงานและปฏิทินงานควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 146622
แบบฟอร์มการติดตามการส่งหลักฐานการได้รับรางวัลของครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.43 KB 146469
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 146502
งานทะเบียน (สำหรับนักเรียน)
คำร้องขอใบรับรองต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 146755