คณะผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป