คำสั่ง
คำสั่ง ที่ ๔๓๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (อ่าน 145) 07 ต.ค. 61
424 / 2561 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ (อ่าน 94) 04 ต.ค. 61
คำสั่ง ที่ 422 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 61” (อ่าน 211) 26 ก.ย. 61
คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ต.ค.61-ม.ค.62 ฉบับร่าง (อ่าน 166) 24 ก.ย. 61
๔๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าฯ (อ่าน 153) 16 ก.ย. 61
๓๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าฯ (อ่าน 135) 16 ก.ย. 61
402 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีฯ (อ่าน 154) 13 ก.ย. 61
คำสั่งบันทึกปพ1_61 (อ่าน 165) 03 ก.ย. 61
คำสั่งอ่าน-คิดวิเคราะห์-เขียน-ภาค1_61 (อ่าน 157) 03 ก.ย. 61
ตารางสอบ1-61 (อ่าน 413) 03 ก.ย. 61
คำสั่งปลายภาค1_61 (อ่าน 314) 03 ก.ย. 61
252/2561 เรื่อง คำสั่งรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (อ่าน 174) 28 ส.ค. 61
250/2561 เรื่อง คำสั่งประเมินคุณภาพภายใน-ปีการศึกษา2561 (อ่าน 111) 28 ส.ค. 61
251/2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ-61 (อ่าน 104) 28 ส.ค. 61
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 1/2561 (อ่าน 183) 22 ส.ค. 61
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 380-390/2561 (อ่าน 190) 15 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 312/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเข้มฯ (อ่าน 145) 14 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 302 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 (อ่าน 221) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 304 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการรับรู้ฯ (อ่าน 167) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 307/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนฯ (อ่าน 177) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 296/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 (อ่าน 156) 06 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 295/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 136) 06 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (อ่าน 265) 02 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 259 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 230) 25 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 271 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนฯ (อ่าน 437) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 269 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 476) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (อ่าน 172) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 222/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 198) 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 226/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ (อ่าน 245) 19 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 475) 11 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 454) 11 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 241 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการข้อมูลฯโปรแกรม Scan tool 4.0 (อ่าน 225) 11 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 247/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ครั้งที่ 5 (อ่าน 289) 10 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 230/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 663) 09 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (อ่าน 223) 05 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 213/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน และคณะนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/ (อ่าน 292) 27 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 212/2561 เรื่อง ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 259) 27 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 156/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1/2 (อ่าน 252) 27 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 205 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 262) 25 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 197 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก/2561 (อ่าน 544) 19 มิ.ย. 61