ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 5) 13 ธ.ค. 61
[งานบุคคล]หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ (อ่าน 28) 11 ธ.ค. 61
[วิชาการ]แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ (อ่าน 153) 03 ธ.ค. 61
แบบประเมิน:กิจกรรมทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 (อ่าน 2) 03 ธ.ค. 61
แบบประเมิน:กิจกรรมทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 (อ่าน 2) 29 พ.ย. 61
[วิชาการ]แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 125) 21 พ.ย. 61
แบบฟอร์มใหม่ล่าสุด ผง.02 ผง.05 ผง.06 (อ่าน 115) 15 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อ่าน 158) 05 ต.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (อ่าน 298) 13 ก.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาทักษะชีวิตฯ (อ่าน 219) 05 ก.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาฯ (อ่าน 203) 04 ก.ย. 61
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 249) 03 ก.ย. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ4 (อ่าน 214) 22 ส.ค. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ3 (อ่าน 174) 22 ส.ค. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ2 (อ่าน 198) 22 ส.ค. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ1 (อ่าน 185) 22 ส.ค. 61
อนุโมทนาบัตรทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 250) 03 ส.ค. 61
เอกสาร สำหรับ ว 21, Logbook พร้อมตัวอย่าง และคู่มือ Logbook (อ่าน 251) 31 ก.ค. 61
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข (อ่าน 189) 30 ก.ค. 61
การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพ่ือรับรางวัล ศ.สังเวียน อืนทรวิชัย (อ่าน 192) 30 ก.ค. 61
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 235) 24 ก.ค. 61
สูจิบัตรกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 193) 24 ก.ค. 61
เพลงและบทเพลงสดุดีจอมราชา (อ่าน 295) 24 ก.ค. 61
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนา ในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 393) 13 ก.ค. 61
บันทึกข้อความ และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 289) 13 ก.ค. 61
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (อ่าน 264) 11 ก.ค. 61
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 292) 02 ก.ค. 61
เอกสารและหนังสือราชการต่างๆของงานบุคลากร การยกเลิกบางหลักสูตรฯ(คูปองการอบรมครู 10,000 บาท) (อ่าน 305) 29 มิ.ย. 61
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 ล่าสุด (อ่าน 292) 27 มิ.ย. 61
คู่มือการใช้โปรแกรม-Scan-Tool-4.0 (อ่าน 1486) 25 มิ.ย. 61
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 322) 19 มิ.ย. 61
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. (อ่าน 260) 18 มิ.ย. 61
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ (อ่าน 280) 18 มิ.ย. 61
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 247) 11 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 200) 09 มิ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน วันไหว้ครู 2561 (อ่าน 503) 09 มิ.ย. 61
เกณฑ์การตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 426) 08 มิ.ย. 61
รายละเอียดความคุ้มครองงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 302) 08 มิ.ย. 61
ตัวอย่างโครงการสอน (อ่าน 313) 07 มิ.ย. 61
หลักเกณฑ์ใหม่ (่ ว 21/2560) (อ่าน 234) 06 มิ.ย. 61