คำสั่งไปราชการปี 2562
๓๖๑/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ณ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์[ครูอำพรและครูปฏิวัติ] (อ่าน 66) 09 ต.ค. 62
๓๕๘/๒๕๖๒ อบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ [ครูดวงพรและคณะ] (อ่าน 65) 07 ต.ค. 62
๓๕๗/๒๕๖๒ อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ช่วยสอน coding online ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม [ครูสาคร และ คณะ] (อ่าน 70) 07 ต.ค. 62
๓๔๗/๒๕๖๒ จัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ สพม.๓๙ [ครูภัณฑิรา และคณะ] (อ่าน 77) 02 ต.ค. 62
๓๓๒/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันบริดจ์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ครูอำพร] (อ่าน 77) 02 ต.ค. 62
๓๒๓/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานจังหวัดอุทัยธานี [รองโสพิศ และ คณะ] (อ่าน 68) 02 ต.ค. 62
๓๒๗/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ [รองฯโสพิศ และคณะ] (อ่าน 81) 02 ต.ค. 62
๓๕๕/๒๕๖๒ ร่วมต้อนรับคณะชุดตรวจ ฯ ณ หน่วยฝึก นศท.ค่ายเอกาทศรถ [รองฯบุญญาฤทธิ์ และ ครูพันธพงษ์] (อ่าน 85) 01 ต.ค. 62
๓๕๔/๒๕๖๒ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพ ฯ ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 52) 30 ก.ย. 62
๓๕๓/๒๕๖๒ ร่วมฟังเสวนาเรื่องวิกฤตการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ ม.ธรรมศาสตร์ [รองฯ บุญญาฤทธิ์] (อ่าน 53) 27 ก.ย. 62
๓๕๒/๒๕๖๒ สัมมนา "การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูโชติรส] (อ่าน 61) 25 ก.ย. 62
๓๕๐/๒๕๖๒ อบรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการฯ ณ โรงแรมไพลิน [ครูสาคร,ครูธีรพงษ์,ครูพรทิพย์] (อ่าน 53) 25 ก.ย. 62
๓๔๙/๒๕๖๒ ประชุมแนวทางการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ ร.ร.จุฬาภรณ์ [ครูสุภาพ] (อ่าน 64) 25 ก.ย. 62
๓๔๘/๒๕๖๒ ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ และร่วมพิธีรับโล่เยาวชนดีเด่น ณ บึงราชนก [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 49) 25 ก.ย. 62
๓๔๕/๒๕๖๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม [ครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 47) 25 ก.ย. 62
๓๔๓/๒๕๖๒ ประชุมติดตามครูใหม่ โมดูล ๒ ณ ม.นเรศวร [ครูสุดารัตน์] (อ่าน 44) 25 ก.ย. 62
๓๔๒/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมกิจกรรมโครงการพุทธชินราชวิชาการ ณ วิทยาลัยสงฆ์ [ครูแววมยุรา และ คณะ] (อ่าน 38) 25 ก.ย. 62
๓๔๑/๒๕๖๒ อบรม Google Apps For Education ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ [ครูนิรุจ] (อ่าน 35) 25 ก.ย. 62
๓๓๘/๒๕๖๒ ร่วมจัดงานนำเสนอผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ [ครูภารณี และ คณะ] (อ่าน 24) 25 ก.ย. 62
๒๙๖/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานจังหวัดอุทัยธานี [กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ] (อ่าน 36) 23 ก.ย. 62
๓๓๗/๒๕๖๒ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาครุูแนะแนว ณ โรงแรมหรรษนันท์ [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 31) 23 ก.ย. 62
๓๓๔/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ฯ ณ อำเภอบางกระทุ่ม [ครูชลปรียา] (อ่าน 30) 23 ก.ย. 62
๓๓๒/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูภารณี] (อ่าน 31) 23 ก.ย. 62
๓๒๖/๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย [กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย] (อ่าน 41) 23 ก.ย. 62
๓๑๕/๒๕๖๒ ประชุมพัฒนาครูเพื่อตัดสินรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ณ กรุงเทพฯ [ (อ่าน 32) 23 ก.ย. 62
๓๑๓/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ครูสาวิตรี และ Miss Sun] (อ่าน 39) 23 ก.ย. 62
๓๑๒/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ณ จังหวัดปทุมธานี และ อยุธยา [ครูชลปรียา และ ครูวลัยพร (อ่าน 27) 23 ก.ย. 62
๓๑๑/๒๕๖๒ สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครคัดเลือก น.ร.เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ ม.นเรศวร [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 25) 23 ก.ย. 62
๓๑๐/๒๕๖๒ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูพิทักษ์ และ คณะ] (อ่าน 19) 23 ก.ย. 62
๓๐๘/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ครูลัลนาและครูจริยา] (อ่าน 20) 23 ก.ย. 62
๓๐๗/๒๕๖๒ พา น.ร.อบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ณ ธรรมชาติรีสอร์ท [ครูปรัชญาวัฒน์] (อ่าน 25) 23 ก.ย. 62
๓๐๔/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ณ ม.นเรศวร [ครูสุรีรัตน์] (อ่าน 18) 23 ก.ย. 62
๓๐๓/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมกิจกรรม "งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา" [ครูสภัคฉวี,ครูธีรพงษ์และครูภัณฑิลา] (อ่าน 17) 23 ก.ย. 62
๓๐๒/๒๕๖๒ ประชุม Admin ระบบของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย [ครูเอกกมล] (อ่าน 20) 23 ก.ย. 62
๓๐๑/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ม.นเรศวร [ครูศจีลักษณ์ และ Mrs.Cheryl] (อ่าน 19) 23 ก.ย. 62
๓๐๐/๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถไปร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี[ครูนิกรและครูนิ (อ่าน 21) 23 ก.ย. 62
๒๙๙/๒๕๖๒ ประชุมโครงการส่งเสริม น.ร.ผู้มีคุณธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ณ โรงแรมน่านเจ้า[ครูจิณห์ญ (อ่าน 22) 23 ก.ย. 62
๒๙๗/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี [ครูปรางค์ทราย] (อ่าน 20) 23 ก.ย. 62
๒๙๕/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ ม.นเรศวร [ครูสุภัคฉวีและครูภัณฑิลา] (อ่าน 20) 23 ก.ย. 62
๒๙๔/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ณ ม.นเรศวร [ครูสุภัคฉวีและครูภัณฑิลา] (อ่าน 19) 23 ก.ย. 62