คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา (อ่าน 606) 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 640) 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 664) 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 736) 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (อ่าน 468) 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 803) 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน (อ่าน 433) 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 815) 03 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 472) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สารวัตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 526) 02 ธ.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 418) 02 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน (อ่าน 538) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวฟิตพิชิต TCAS'65 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 568) 02 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทำแผงตาข่ายกันนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 351) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 548) 01 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาสร้างห้องน้ำ (อ่าน 352) 01 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย (อ่าน 274) 26 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 365) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 364) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 708) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 311) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายการปริมาณงานและราคา และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทำแผงตาข่ายกันนก (อ่าน 435) 19 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฯภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 413) 18 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 458) 17 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 445) 16 พ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูฯปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 65) 16 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 454) 16 พ.ย. 64
แนวทางการช่วยเหลือค่าให้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 422) 15 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 64 (อ่าน 314) 15 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 215) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 115) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 182) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งกรรมการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 394) 12 พ.ย. 64
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) (อ่าน 296) 12 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 469) 09 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสังเกตการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 378) 08 พ.ย. 64
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) (อ่าน 472) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 619) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เพิ่มเติม พ.ย. 64 - ม.ค. 65) (อ่าน 605) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 187) 04 พ.ย. 64