คำสั่งไปราชการปี 2564
๒๐๖/๒๕๖๔ อบรมฯ การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สพม.พลอต[ครูเพ็ญสิณี] (อ่าน 532) 17 ธ.ค. 64
๒๐๕/๒๕๖๔ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานฯ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ[ครูจิตฐิชา] (อ่าน 619) 16 ธ.ค. 64
๒๐๒/๒๕๖๔ เป็นผู้ช่วยกระบวนกร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ม.นเรศวร (อ่าน 473) 10 ธ.ค. 64
๑๙๗/๒๕๖๔ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[รองฯอมรรัตน์] (อ่าน 458) 03 ธ.ค. 64
๑๙๖/๒๕๖๔ พนักงานขับรถผู้บริหารไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ จ.เชียงราย[สิทธิชัย] (อ่าน 543) 03 ธ.ค. 64
๑๘๙/๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาครูใหม่ รูปแบบออนไลน์[ครูเพ็ญพิชชา] (อ่าน 687) 30 พ.ย. 64
๑๘๖/๒๕๖๔ พา น.ร.ไปรับทุน ณ ม.นเรศวร [ครูกนกพร] (อ่าน 671) 26 พ.ย. 64
๑๗๗/๒๕๖๔ ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมรอง ผอ. ณ จ.ระยอง[รองฯบุญญาฤทธิ์] (อ่าน 636) 24 พ.ย. 64
๑๘๕/๒๕๖๔ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา[ครูอุษาและคณะ] (อ่าน 381) 24 พ.ย. 64
๑๘๔/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรฝึกอบรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา [ครูเจียรนัยและคณะ] (อ่าน 275) 24 พ.ย. 64
๑๘๓/๒๕๖๔ ประชุมวางแผนฝึกอบรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา[ครูเจียรนัยและคณะ] (อ่าน 501) 24 พ.ย. 64
๑๘๑/๒๕๖๔ ประชุม ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และ ร.ร.นครไทย [ผอ.] (อ่าน 533) 22 พ.ย. 64
๑๗๘/๒๕๖๔ ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ น.ร. ณ สพม.พลอต [รองฯอมรรัตน์และครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 406) 22 พ.ย. 64
๑๗๒/๒๕๖๔ ประชุมร่วมกับสมาคมสุขปัญญา ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 459) 15 พ.ย. 64
๑๗๑/๒๕๖๔ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา[ครูเจียรนัยและคณะ] (อ่าน 416) 15 พ.ย. 64
๑๖๘/๒๕๖๔ ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.นครขอนแก่นและภูมิญาลัยอีสาน จ.ขอนแก่น[คณะครู] (อ่าน 535) 11 พ.ย. 64
๑๖๗/๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ[รองฯอมรรัตน์และครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 242) 11 พ.ย. 64
๑๕๑/๒๕๖๔ อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือ ร.ร.วัดบึงพระ พิษณุโลก[ครูนิรุจและครูกฤษณพงศ์] (อ่าน 482) 28 ต.ค. 64
๑๕๒/๒๕๖๔ อบรมหลักสูตรผู้กำกับ นศท. ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ฯ กรุงเทพฯ [รองฯบุญญาฤทธิ์] (อ่าน 560) 28 ต.ค. 64
๑๔๘/๒๕๖๔ พนักงานขับรถให้ผู้บริหารไปราชการ ณ รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ (อ่าน 294) 27 ต.ค. 64
๑๓๓/๒๕๖๔ พนักงานขับรถไปราชการ ณ สพฐ. กรุงเทพมหานคร [สิทธิชัย] (อ่าน 406) 18 ต.ค. 64
๑๓๙/๒๕๖๔ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ณ สนามกีฬา จ.พิษณุโลก [ครูเจษฎา] (อ่าน 305) 18 ต.ค. 64
๑๒๑/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.วังน้ำคู้ศึกษา [ครูโชติรส ครูวัลย์ลิยา ครูธีรพงษ์] (อ่าน 392) 21 ก.ย. 64
๑๑๒/๒๕๖๔ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[ครูลัลนาและMr.Kawakami] (อ่าน 239) 26 ส.ค. 64
๑๐๖/๒๕๖๔ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นฯ ณ ม.ราฃภัฎพิบูลสงคราม[ครูทวีสุข] (อ่าน 257) 04 ส.ค. 64
๑๐๐/๒๕๖๔ เป็นวิทยากร Google Classroom ณ ร.ร.วังน้ำคู้ศึกษา [ครูดารารัตน์] (อ่าน 319) 08 ก.ค. 64
๙๕/๒๕๖๔ พา น.ร.เข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ณ ศาลากลางจังหวัด [ครูกานต์] (อ่าน 272) 06 ก.ค. 64
๙๑/๒๕๖๔ ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 317) 25 มิ.ย. 64
๖๔/๒๕๖๔ อบรมจัดทำธรรมนูญ ร.ร. ณ สพม.พลอต [ครูธีระยุทธ์] (อ่าน 378) 11 มิ.ย. 64
๕๓/๒๕๖๔ กรรมการประเมินครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ร.ร.วังโพรงพิทยาคม[ครูทวีสุข] (อ่าน 540) 07 เม.ย. 64
๔๘/๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯจิรนันท์] (อ่าน 603) 05 เม.ย. 64
๔๔/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์ฯ ณ ร.ร.นครชุมพิทยา [ครูโชติรส] (อ่าน 507) 24 มี.ค. 64
๔๖/๒๕๖๔ อบรมพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [รองฯอมรรัตน์และรองฯจิรนันท์] (อ่าน 479) 24 มี.ค. 64
๔๕/๒๕๖๔ ประชุมโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯ จิรนันท์] (อ่าน 491) 24 มี.ค. 64
๓๕/๒๕๖๔ พนักงานขับรถไปร่วมประชุมโครงการ ร.ร.ปลอดภัย ณ ร.ร.อุตรดิตถ์ [สิทธิชัย] (อ่าน 642) 10 มี.ค. 64
๓๒/๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ โรงแรมไพลิน [ผอ.และคณะ] (อ่าน 623) 08 มี.ค. 64
๓๐/๒๕๖๔ ประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ณ สพม.พลอต (อ่าน 678) 04 มี.ค. 64
๒๔/๒๕๖๔ พา น.ร.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม [ครูพยอมและคณะ] (อ่าน 427) 19 ก.พ. 64
๒๑/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี[ครูลัลนาและคณะ] (อ่าน 387) 19 ก.พ. 64
๑๒/๒๕๖๔ พา น.ร.ร่วมแข่งขันตอบปัญหา ณ ม.นเรศวร [ครูปทุมรัตน์] (อ่าน 484) 03 ก.พ. 64