คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 11 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำในการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 49) 05 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 58) 04 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 74) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN's DAY) ปีการศึกษา2565 (อ่าน 78) 25 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 62) 22 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนกรณีเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37) 22 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 20 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 62) 20 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 73) 20 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" (อ่าน 56) 20 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 105) 12 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 70) 12 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 67) 08 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 107) 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ "สะเต็มศึกษา (STEM Education)" (อ่าน 104) 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา (อ่าน 80) 05 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6) 04 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 106) 01 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 64) 01 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 8) 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 59) 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 64) 28 มิ.ย. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 76) 28 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายวิชาการ "ภาษาเพื่อการสื่อสาร" ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 146) 23 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 81) 23 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 89) 23 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางฯ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 70) 23 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีวินัยและความรับผิดชอบของบุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 92) 22 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผู้เรียนผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 85) 21 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 69) 21 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6) 21 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 58) 20 มิ.ย. 65
แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสดุดีครูกลอนสุนทรภู่รักษ์เชิดชูภาษาไทย (อ่าน 63) 20 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต (อ่าน 66) 17 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 90) 17 มิ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 69) 17 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 112) 15 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางฯ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 15 มิ.ย. 65