งานรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง การจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนปกติ (อ่าน 64) 29 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป (อ่าน 688) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ประเภท นอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 66) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 71) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ความสามารถพิเศษ (อ่าน 372) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 491) 18 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท การสมัครด้านความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 420) 18 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 104) 18 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 100) 18 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภท ม.3 เดิม (โควตา) (อ่าน 768) 12 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 527) 08 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 837) 07 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 548) 01 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 536) 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 484) 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 545) 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 367) 24 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ลำดับที่ 1 ทั้งประเภท ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (อ่าน 741) 26 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1551) 25 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1167) 25 ม.ค. 65