คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0643828884
อีเมล์ : Jiambun@gmail.com
ที่อยู่ :
441/33 ซอย บรมไตรโลกนารถ 13 ถนน บรมไตรโลกนารถ 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทม. ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์สามเสน(ทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ) กรุงเทพมหานคร
2531 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
2537 ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
2549 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 ธันวาคม 2538 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สังกัดสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร กรมสามัญศึกษา อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล