กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : Kamonsuang8981@gmail.com
ที่อยู่ :
-
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ศศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2533 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร / ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ปี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล