กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูนงนุช วิริยานุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0877291599
อีเมล์ : kulek06@hotmail.com
ที่อยู่ :
192/6 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทวีติยกภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2525 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2519 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2544 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร อาจารย์ 2 ระดับ 7
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2555 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic : M.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ