คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางโสพิศ เทศสลุด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และบุคลากร
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0816057840
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
test test test
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล