กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0956317659
อีเมล์ : putthapittaya@hotmail.com
ที่อยู่ :
285/14 ถ.พระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ป.7 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
2524 ม.ศ.3 โรงเรียนหนองบัว
2526 ม.ศ.5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
2530 ปริญญาตรี / กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล