กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูยุพิน คงคอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0873097339
อีเมล์ : yuphin250333@gmail.com
ที่อยู่ :
54ม.7 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณโลก
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูพิบูลย์สงคราม พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
2533-2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล