กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899599670
อีเมล์ : duentara2510@hotmail.com
ที่อยู่ :
1/18 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
1 มีนาคม 2533 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสุรินทร์
1 มีนาคม 2531 อนุปริญญาศิลปศาสตร์/อนุปริญญา วิทยาลัยครูอุดรธานี/บรรณารักษศาสตร์
1 มีนาคม 2529 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ 2533 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2538 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 4
15 สิงหาคม 2540 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2541 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ตุลคม 2553 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล