กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0882937291
อีเมล์ : weawmayura4298@gmail.com
ที่อยู่ :
174. หมู่3. ตำบล ท้อแท้. อำเภอ วัดโบสถ์. จ.พิษณุโลก. 65160
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี ค.บ. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 - 2555 โรงเรียนนนทรีวิทยา ครู ค.ศ. 2
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3