กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุชาวดี พิมหานาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0921212874
อีเมล์ : jamjam20454@gmail.com
ที่อยู่ :
97 หมู่ 6 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล