กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0932356391
อีเมล์ : sureeratk888@gmail.com
ที่อยู่ :
58/65 หมู่ 4 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/คณิตศาสตร์
2541 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/คณิตศาสตร์
2531 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/บริหารการศึกษา
2527 ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม/คณิตศาสตร์
2525 ม.ศ.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2523 ม.ศ.3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
2521 ป.7 โรงเรียนบ้านไดรัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2527 - 31 มี.ค.2530 โรงเรียนบ้านซำหวาย ครู 2 ระดับ 2
1 เม.ย.2530-15 พ.ค. 2532 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 พ.ค. 2532 - 4 ต.ค. 2536 โรงเรียนบ้านวังพร้าว อาจารย์ 1 ระดับ 3
5 ต.ค.2536 - 16 เม.ย. 2549 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
17 เม.ย.2549-21 ม.ค. 2552 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
22 ม.ค.2552-28 ก.ย.2558 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 ก.ย.2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1