กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูนิทัศน์ คำทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869310369
อีเมล์ : touch02511@gmail.com
ที่อยู่ :
123/3 ถนนชัยบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวุดพิษณุโลก
เครื่องราช : ท.ช.,เหรียญจักรพรรดิ์มาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์/คณิตศาสตร์
2529 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี/สังคมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
2526 มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2523 ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2543 โรงเรียนบ้านวังขอน อาจารย์1-อาจารย์2
2543-2549 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) อาจารย์2,ครูค.ศ.2
2549-2550 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ครูค.ศ.2
2550-2555 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ครูค.ศ.2,ครูค.ศ.3
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 -หนึ่งแสนครูดี
2 -ครูในฝันของชุมชน