กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0811817518
อีเมล์ : pap2504@hotmail.com
ที่อยู่ :
441/4 ซอย 13 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
วันที่ 8 มีนาคม 2533 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันที่ 11 มีนาคม 2526 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก สาขาวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2526 โรงเรียนชาติตะการวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
วันที่ 27 มกราคม 2535 ช่วยราชการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนชาติตะการวิทยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2535 ช่วยราชการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2536 ช่วยราชการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 6
วันที่ 1 ตุลาคม 2543 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 7
วันที่ 28 สิงหาคม 45 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 3 ระดับ 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 3 ระดับ 8
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุรุสภา วันที่ 20 สิงหาคม 2562
2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
3 ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
4 ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
5 ได้รับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWARDS ภาคเหนือจังหวัดพะเยา วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562
6 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
7 ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
8 ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแลกปลี่ยนเรียนรู้ สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
9 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ NU Water Rocket ครั้งที่ 12 (NU Water Rocket Championship 2017) ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทำสถิติ 0.16 เมตร จากจำนวน 80 ทีม ของภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 16 สิงหาคม 2560
10 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันจรวดขวดน้ำ NU Water Rocket ครั้งที่ 13 (NU Water Rocket Championship 2018) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำสถิติ 0.13 เมตร จากจำนวน 74 ทีม ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 16 สิงหาคม 2561
11 ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันLEGO Education Contestในระดับมัธยมศึกษางาน “STEM Festival 2017”ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 2 ทีมผลการแข่งขัน ทีมที่ 1 ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง - ทีมที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง วันที่ 15 กันยายน
12 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 16 (Thailand Water Rocket Championship #16) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลปรากฏ ทีมพุทธา 2 ทำสถิติ 0.96 เมตร ณ สนามแข่งขัน อพวช.ตำบลคล
13 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 14 (Thailand Water Rocket Championship#14) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทีมพุทธา 2 ทำสถิติ 0.32 เมตรประเภทแม่นยำ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ สนามแข่งขัน อพวช.ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
14 ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
15 ได้รับรางวัล "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning" ในโครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ได้รางวัลระดับดี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560
16 ได้“รางวัลครูสอนดี ใน NU Teacher Award” ประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
17 ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับคุณภาพดี การประชุมวิชาการระดับชาติ“การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2558” คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12–13 กันยายน 2558
18 ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอ (ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่้นฐาน วันที่ 25- 27 กรกฎาคม 2558
19 ผลงานวิจัยผ่านการประเมินตามบทบาทครูนักวิจัย ระดับดีเด่น ในโครงการ “ครูเครือข่ายนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา” คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 มีนาคม2558
20 ได้รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20กุมภาพันธ
21 ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2557 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คุรุสภา วันที่ 12 มิถุนายน 2557
22 ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practices ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
23 ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :โรงเรียนสุจริตผลิตนวัตกรรมนำสู่สังคมไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการสุจริต” วันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนครูคุณภาพคัดสรริ(Best Practices) โครงการพัฒนาครูคุณภาพยุคโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring วันที่ 4 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 ครูในฝันของชุมชน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 15 มกราคม 2556
26 ได้รับคัดเลือก“หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 7 ธันวาคม 2555
27 ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practices ระดับดีเยี่ยมผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องโครงงานหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 22 กันยายน 2555
28 ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practices ระดับดีเยี่ยมผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องโครงงานหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 22 กันยายน 2555
29 ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 28 กันยายน 2555
30 ได้รับการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับดีเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 20 สิงหาคม 2554
31 ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีประจำปี 2554 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) วันที่ 28 กันยายน 2554
32 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วันที่ 26 ธันวาคม 2553
33 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดี เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2551และได้เข้าร่วมปฏิบัติการคลินิกครูดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วันที่ 13 กันยายน 2551
34 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีมืออาชีพปี 2550 ในระดับเขตพื้นที่ประเภทครูผู้สอน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2550
35 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดี ตามโครงการครูดี โรงเรียนเด่น เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2549 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2549
36 เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ สามัญศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 17สิงหาคม 2545
37 เป็นครูแกนนำโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก สามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 30 กันยายน 2544
38 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นเข้าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภาอำเภอเมือง พิษณุโลก วันที่ 16 มกราคม 2541
39 ได้รับรางวัลแผนการสอนดีเด่นของ โรงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมและการอยู่รอด โรงเรียนพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 มกราคม 2538
40 เป็นครูแม่แบบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเขต ผลงานคือแผนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมและการอยู่รอด วันที่ 17 มิถุนายน 2537 จากหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7