กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0869335576
อีเมล์ : Kboong@hotmail.com
ที่อยู่ :
1/30 หมู่ 8 ต. หัวรอ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 วิทยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ วท.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา ชีววิทยา
2548 การศึกษามหาบัณฑิต วุฒิ กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก รายวิชา ชีววิทยา 2