กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0836206696
อีเมล์ : krutuktik2931@gmail.com
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ สาขาการศึกษา วิชาเคมี
2547 ปริญญาโท / ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นเคมี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543-2544 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544-2547 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2558 โรงเรียนดอนทองวิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล