กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูพนิตนาฏ รัตนพนิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819534869
อีเมล์ : rattamapanit@gmail.com
ที่อยู่ :
407/112 หมู่ 9 ตำบล อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก สาขาสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
35 ปี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1