กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0869363207
อีเมล์ : aod.sakhon@gmail.com
ที่อยู่ :
6 หมู่1 ถนน รพช.วัดตาล-ไผ่ขอน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : มงกฎไทย ช้างเผือก ตริตาภรณ์ มงกฎไทย ทวีติยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท/ กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/การประกันคุณภาพการศึกษา
2532 ปริญญาตรี/ศศบ. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม /การจัดการทั่วไป
2530 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ปวท. วิทยาลัยพิษณุโลก/การบัญชี
2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ม.6 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา/คณิต-ศิลป์
2525 มัธยมศึกษาตอนต้น/ม.3 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
2550 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 3 ระดับ 8
2544 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
3 เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
4 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558
5 เกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
6 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559
7 เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลยี ประจำปี 2558