กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Paranee_cat@hotmail.com
ที่อยู่ :
108/4 หมู่ที่12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้กิจกรรม ASEAN Camp ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น QSCCS สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4