กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูนุศรา จันทร์สละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0815334274
อีเมล์ : Nussara2504@hotmail.com
ที่อยู่ :
80/70ชุมชนประชาอุทิศ ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2526 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
2524 ปกศ.สูง วิทยาลัยพิบูลสงคราม
2522 มศ.5 รร.เฉลิมขวัญสตรี
2520 มศ.3 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
2517 ป.7 สาธิตวิทยาลัยครูนครราขสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2561 ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ครูคศ.3
2551-2554 รร.หนองปลาหมอวิทยาคม ครูคศ.3
2538-2550 รร.คลองยาง สวรรคโลก ครูคศ.3
2535-2537 รร.บ้านทับคล้อพิจิตร ครูคศ.2
2529-2533 รร.บ้านสวนเหนือ สุโขทัย อาจารย์3
2527-2528 รร.บ้านราวต้นจันทร์ อาจารย์3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
2 ครูผู้สอนสปช.ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย
3 เอกสารประกอบการสอนคำศัพท์เรื่องอาชีพในชุมชน