กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8439405
อีเมล์ : auisung_2_8@hotmail.com
ที่อยู่ :
999/52 หมู่12(หมู่บ้านอุดมโชค) ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (65000)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาโท/การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมคูปอง 10,000 บาท ปี 2560
2 เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Important Day with The Identity of Thai (วันสำคัญที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย)