กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูปาริชาติ สิทธิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0869361202
อีเมล์ : parichartsitthi2502gmail.com
ที่อยู่ :
126 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล