กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูพนัชกร มีศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0979535549
อีเมล์ : panachakornmeesart@gamil.com
ที่อยู่ :
111/66 หมู่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาโท / กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร / วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08:00 - 16:00 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล