กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0924628946
อีเมล์ : diamond.peam@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี / วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 ปริญญาโท / กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 มิ.ย. 2554 - 3 มี.ค. 2559 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ครูผู้ช่วย - ครู คศ.1
4 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครู ค.ศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30224 เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6