งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0875223059
อีเมล์ : guidance@gmail.com
ที่อยู่ :
379/4 ถนนดำริพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก การแนะแนว
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ครู ค.ศ. 2
2558 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล