กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูธราธร สุขะอาคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0869286226
อีเมล์ : T.sukhaarkom@gmail.com/ Facebook: ครูวิว ธราธร
ที่อยู่ :
611 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ แผน ศิลป์-ภาษาอังกฤษ
2551 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก แผน วิทย์-คณิต
2548 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนสอนทำอาหาร ใบพาย Translator (ล่ามภาษาอังกฤษ)
2559 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ครูอัตรจ้าง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล