กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819803279
อีเมล์ : krudrink@gmail.com
ที่อยู่ :
405/50 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท/การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร/การบริหารการศึกษา
2545 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม/ฟิสิกส์
2541 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา/วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหล ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 5