กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895654453
อีเมล์ : doublepig1111@gmail.com
ที่อยู่ :
329/204 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
2528 ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 - 2537 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537 - 2559 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ครู ค.ศ.3
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE คณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer'sSketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2