กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูชลปรียา สวนทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0850515561
อีเมล์ : cholvi@yohoo.com
ที่อยู่ :
68/49 หมู่ 9ื ถนนบึงพระจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกจิตวิทยาแนะแนว
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526-2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนโปรแกรมเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย