กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูมณี แซ่ท่อ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0953079017
อีเมล์ : maneeharmony@gmail.com
ที่อยู่ :
397/19 หมู่ 10 ต.บึงพระ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล