กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0861198372
อีเมล์ : kunjear_2511@hotmail.com
ที่อยู่ :
299/37 หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาโท วุฒิ กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา
2534 ปริญญาตรี วุฒิ ค.บ. วิทยาลัยครูอุตรดิถต์ จ.อุตรดิถต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2531 ม.6 โรงเรียนมัธมวัดดาวคนอง กรุงเทพฯ สาขาวิทย์-คณิต
2525 ม.3 โรงเรียนปัว จ.น่าน
2506 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปรางค์ จ.น่าน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ - 6 ตุลาคม 2537 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
7 ตุลาคม 2537 - 1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร อาจารย์ 1 ระดับ 3-4
1 พฤษภาคม 2541-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
2 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
3 พัฒนานวัตกรรมหนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งนวัตกรรม
4 ครูต้นแบบนำโรงเรียน
5 ครูแกนนำโรงเรียน
6 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม