กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูนิกร พันธ์รุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0970540789
อีเมล์ : Nikorn. panrun2526@gmail.com
ที่อยู่ :
145/187 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ตม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2553 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ครู
2554-2560 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ครู คศ.2
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล