กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูดวงเดือน กิติประสาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0850519132
อีเมล์ : duangduankl1972@gmail.com
ที่อยู่ :
888/33 หมู่ 11 ต.หัวรอ อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2546 ปริญญาโท (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 - 2561 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อาจารย์1 ระดับ 3 - ครู คศ.3
2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนพิทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับยกย่องให้เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2559
2 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2555
3 ได้รับยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ปี พ.ศ. 2551