กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การวัดผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0881533687
อีเมล์ : tidarung@gmail..com
ที่อยู่ :
17/4 หมู่9 ถ.บึงพระจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกถฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาโท/ กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร /การวัดผลการศึกษา
2534 ปริญญาตรี/ คบ. วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม / การประถมศึกษา
2530 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2524 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2550 โรงเรียนบ้านน้ำยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
2550-2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ครู วิทยฐานะชำนาญการ
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล