กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ : 0994519463
อีเมล์ : palmy.thanitta@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาเอกภาษาจีน
2550 ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21พ.ค.2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คศ.1
2มิ.ย.2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล