กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ครู คศ.3

ครูณัชภัทร วงศ์จีน
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ครู คศ.3

ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน กิติประสาท
ครู คศ.3

ครูมณี แซ่ท่อ
ครู คศ.1

ครูจิตฐิชา ครุฑคง
ครู คศ.3

ครูโชติรส แมลงภู่
ครู คศ.3

ครูวิภาวรรณ เงินเมือง
ครู คศ.3

ครูรุจิภาส หลักฐาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5