งานแนะแนว

ครูจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์
ครู คศ.3

ครูสันติพร ภู่พงษ์
ครู คศ.3

ครูจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์
ครู คศ.2