คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณสุทธิ์พัฐเกษม นุชสติวรโชติ
ประธานกรรมการ

ปลัดฯกันต์ชัย สนแย้ม
รองประธาน

ผอ.ไพรัตน์ กลิ่นทับ
รองประธาน

คุณกชพร จำรัสบุญวรวัชร์
เลขานุการ

คุณภณิดา จิตต์มั่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณพิจิตรา วงศา
ประชาสัมพันธ์

คุณณสุพรรษา พลายนุ่ม
ผช.ประชาสัมพันธ์

คุณลมัย บัวบานแย้ม
เหรัญญิก

คุณสมพิศ สารมะโน
ผช.เหรัญญิก

ร.อ.ชาญชัย ธรรมชัยกุล
นายทะเบียน

คุณณัฐพงษ์ ยิ้มสบาย
ผช.นายทะเบียน

คุณโกมล ยิ้มมา
ปฏิคม

คุณสุเทพ เอี่ยมประพันธ์
ผช.ปฏิคม

ร.ต.ท.วีรวรรณ เหมราช
กรรมการ

ร.ท.เจษฎา เสนชัย
กรรมการ