กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
ครู คศ.2

ครูปรางค์ทราย อุดด้วง
ครู คศ.1

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3

ครูดวงพร เพ็ชรบัว
ครู คศ.3

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ครู คศ.1

ครูสุชาวดี พิมหานาม
ครู คศ.1

ครูนิรุจ ยิ้มดี
ครู คศ.2

ครูพรทิพย์ ทาสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว
ครูผู้ช่วย