กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอำพร สินมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูกัลยา พึ่งพาณิชย์กุล
ครู คศ.3

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
ครู คศ.2

ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ครูผู้ช่วย

นายกานต์ ช่วงบุญศรี
ครู คศ.3

นางสาวปรียนุช บัวชุม
ครูอัตราจ้าง