กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูทวีสุข บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุรภา จันทร์เปล่ง
ครู คศ.2

ครูรัชนี พรมชู
ครู คศ.3

ครูวรวิทย์ ไชยมิ่ง
ครู คศ.2

ครูเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย
ครู คศ.3

ครูไพบูลย์ อมรประภา
ครู คศ.3

นางวัลย์ลิยา ช้างทอง
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ อ่ำพูล
พนักงานราชการ

นางสาวลักษณา เยาวสังข์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมธาวี อุทัศน์
ครูอัตราจ้าง